กรมการขนส่งทางราง เปิดแผนอำนวยความสะดวกช่วง เทศกาลปีใหม่ 2565

กรมการขนส่งทางราง เปิดแผนอำนวยความสะดวกช่วง เทศกาลปีใหม่ 2565

กรมการขนส่งทางราง เปิดแผนอำนวยความสะดวกประชาชน ในการเดินทางระบบขนส่งทางรางช่วง เทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 กรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผย ถึงแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางของประชาชนในช่วง เทศกาลปีใหม่ 2565 

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 โดยมีการดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ขร. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบราง ได้จัดเจ้าหน้าที่ของ ขร. ดำเนินการประสานกับหน่วยงานผู้ให้บริการหากเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งดำเนินการสุ่มตรวจระบบขนส่งทางรางรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมาตรการต่าง ๆ ทั้งด้านการอำนวยความสะดวก ความปลอดภยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการให้บริการระบบราง ทั้งจำนวนเที่ยววิ่ง ปริมาณผู้โดยสารระบบราง และข้อมูลอุบัติเหตุ เหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง ประจำวันเสนอกระทรวงคมนาคม

2. การประสานหน่วยงานผู้ให้บริการรถไฟและรถไฟฟ้า เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการให้บริการและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่าง ๆ การจัดให้มีสุนัข K-9 เพื่อเพิ่มการป้องกันเหตุต่าง ๆ รวมทั้ง รฟท. เพิ่มตู้โดยสารไปกับขบวนรถไฟทางไกล และเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในการเดินทาง

ส่วนระบบรถไฟฟ้าเพิ่มความถี่การให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน และขยายเวลาในการให้บริการของคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไปสิ้นสุดเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565 เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2565 และเดินทางกลับที่พักได้อย่างสะดวก

ทั้งนี้ ขร. ได้ประสานให้หน่วยงานผู้ให้บริการรถไฟฟ้าดำเนินการมาตรการ Group Release หากมีการใช้บริการระบบขนส่งทางรางจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19

3. การขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ให้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการระบบขนส่งทางราง สวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และสแกนด้วยแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการระบบขนส่งทางราง

รฟท. ลงนามสัญญาก่อสร้าง โครงการรถไฟ 2 สายใหม่

รฟท. โครงการรถไฟ – เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟ 2 เส้นทาง ประกอบด้วย สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ และสายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม กับผู้รับจ้าง รวมทั้งสิ้น 5 สัญญา วงเงินกว่า 128,236 ล้านบาท

เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศ พร้อมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนมีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) อย่างครบถ้วน

สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ซึ่งได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น 72,921 ล้านบาท และได้มีการใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding ตามระเบียบข้อบังคับของ รฟท. และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของกรมกระทรวงการคลัง

ตลอดจนมีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่าง รฟท. ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ ในสัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย – งาว

โดยมีรายละเอียดการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง 3 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย – งาว กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เนาวรัตน์ ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย – งาว วงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น 26,560,000,000.00 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)

ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว โดยงานประกอบด้วยงานก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับ รวมระยะทางประมาณ 103 กม. มีสถานี 5 สถานี ป้ายหยุดรถ 2 แห่ง อุโมงค์รถไฟ 2 แห่ง และงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สัญญาที่ 2 ช่วงงาว – เชียงราย กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที – ดีซี2 ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 2 ช่วง